Priemgetallen

Deze schilderijen zijn opgebouwd uit priemgetallen. Dat zijn getallen, die alleen deelbaar zijn door zichzelf en door 1.
Een schilderij met het thema priemgetallen gaat uit van een getallen lijn.
Op de gebruikte getallenlijn is als eerste het cijfer 2 geplaatst gevolgd door de oneven getallen na de 2.

Opbouw van het schilderij

Met deze getallenlijn kunnen figuren worden gemaakt.
Bijvoorbeeld kan gestart worden vanuit het centrum van het schilderij spiraalsgewijs naar de kanten van het schilderij. Het maken van de spiralen kan linksom of rechtsom. Er kunnen zelfs meerdere spiralen op een schilderij worden gebruikt. Er kunnen ook meerdere figuren worden gemaakt.

Verschillende hoogtes

Het startpunt van de getallenlijn kan in principe overal liggen en zorgt voor een eigen ritme. Elk priemgetal op de getallenlijn krijgt een blokje, waarbij de tweelingen (priemgetallen die naast elkaar liggen bv. 11 en 13) een hoger blokje krijgen.

Schoonheid priemgetallen

Deze schilderijen laten de schoonheid van priemgetallen zien. Onvoorspelbaar.

 

Prime numbers 

These paintings are made up of prime numbers. Thes are numbers, which are only devisible by themselves and by 1. A painting with the theme of prime numbers is based on a number line. On the number line used, the number 2 is placed first, followed by the odd numbers after the 2.

Construction of the painting

Visual representations can be made using the above mentioned number line. For example, it can start in the center of the painting and then spirals to the edges. The spirals can be made clockwise or counterclockwise. Multiple spirals can be used in one painting. Multiple figures can also be made.

Different heights

The starting point of the number line can be anywhere and provides its own rhythm. Each prime number on the number line gets a block, with twins (prime numbers that are next to each other eg 11 and 13)  getting a higher block.

Beauty prime numbers

Thes paintings show the beauty of prime numbers, Unpredictable.